1 Ağustos 2015 Cumartesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUN 4/B) ALIM İLANI
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların "Sınav Şartı" başlıklı Ek-2’nci maddesinin (b) bendinde
belirtilen yönteme göre; Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde
çalıştırılmak ve giderleri merkez bütçeden karşılanmak üzere, 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli
personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
SIRA
Nu. UNVANI BİRİMİ
ADEDİ
ARANAN NİTELİKLER
1 HEMŞİRE
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA
HASTANESİ
2
-Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya
Sağlık Memurluğu lisans programından mezun
olmak.
2 HEMŞİRE
ARAŞTIRMA VE
UYGULAMA
HASTANESİ
2
-Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-EbelikSağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik Dalı veya
Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı - EbelikHemşirelik
Dalından mezun olmak.
1) Başvuru yapacak adaylarda yukarıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
GENEL ŞARTLAR:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak.
3) 2014 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için
KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
4) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
2
5) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu
ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
İSTENEN BELGELER:
1) Başvuru formu
2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3) Öğrenim belgesi fotokopisi
4) 2014 KPSS (B) sınav sonuç belgesi fotokopisi
MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
Müracaatlar ilanın gazetede yayımladığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine (17:30)
kadar adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin
edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat
edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla
fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır.
Adaylar sadece bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde
her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Not: Müracaat süresinin son günü resmi tatil gününe rastlaması halinde takip eden iş gününün
mesai bitimine kadar (17:30) müracaat kabul edilecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için
gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zamanı www.sdu.edu.tr adresinden ilan
edilecektir. Her kadro için 1 (bir) yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan yerleştirme yapılacaktır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN