1 Ekim 2015 Perşembe

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
İLANIN YAYINLANDIĞI TARİH / GAZETE : 08/06/2016 / SÖZCÜ GAZETESİ
SON BAŞVURU TARİHİ : 22/06/2016 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz Hastanelerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye
ekli 28/06/2007 Tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2.
Maddesinin (b) fıkrasına göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınarak
ücretleri Üniversitemiz Döner Sermaye Bütçesinden karşılamak üzere 25 (yirmbeş) hemşire
sözleşmeli personel alınacaktır.
ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
HEMŞİRE
(Döner Sermaye
Bütçesinden)
25
- Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümünden veya
hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans
programlarından mezun olmak.
(Hemşireler ameliyathane, yoğun bakım vb. ünitelerde vardiyalı
olarak çalıştırılacaktır.)
GENEL ŞARTLAR:
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 657 Sayılı Kanunun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
e) Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak veya tecilli
olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
3- 2014 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı esas alınacaktır. Ancak ilan müracaat süresi
içerisinde 2016 KPSS açıklanması halinde 2016 KPSSP3 puanları esas alınacaktır.
4- 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a(2) bendi gereğince 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Müracaatlar ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığından temin edecekleri başvuru
formu ve istenilen belgeler ile birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru
yapılacaktır. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
KPSS (B) gurubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi
itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.ercives.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Kadronun 1 (bir) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya
aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İSTENİLEN BELGELER:
1- Öğrenim Belgesi aslı ve fotokopisi
2- 2014 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi ( barkotlu internet çıktısı)
3- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
4- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi aslı ve fotokopisi
5- Fotoğraf (1) adet
6- İş talep formu ( Form için TIKLAYINIZ )

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN