1 Aralık 2015 Salı

Adalet Bakanlığı Memur Alımı


sponsorlu bağlantılar
T.C. ADALET BAKANLIĞINDAN Bakanlığımız bünyesinde çalıştırılmak üzere Ek-1 listede sınıfı, sayısı ve yeri belirtilen mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, hizmetli kadroları ile çocuk ağır ceza, çocuk ve aile mahkemelerinde çalıştırılmak üzere psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre personel alımı yapılacaktır.
Başvuru şartlarını taşıyan adaylar; ortaöğretim ve önlisans mezunları için 2014 yılı Kamu
Personel Seçme Sınavı, lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (B
Grubu) puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle sözlü
sınava çağrılacaktır.

Mühendis, mimar, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, koruma ve güvenlik görevlisi,
hizmetli unvanları için ilan edilen kadroların 5 katı, şoför unvanı için ilan edilen kadronun 10
katı aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacaktır.
KPSS puanı ile sözlü sınavda alınan puanın aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan
başlanarak sıralama yapılması suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar atama yapılacaktır.

İlan ayrıntıları için TIKLAYINIZ.

I) Genel ġartlar:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
c) Lisans mezunları için 2016 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3, önlisans
mezunları için 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP93, ortaöğretim mezunları
için Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak
gerekmektedir.

II) Özel ġartlar:
Mühendis:
İlgisine göre;
a) Yazılım Mühendisliği,
b) Elektronik Mühendisliği,
c) Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmak,
Mimar:
Mimarlık bölümünden mezun olmak,
Psikolog:
Psikoloji bölümünden mezun olmak,
Pedagog:
“Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” veya “Eğitim Programları ve Öğretim” bölümlerinin
birinden mezun olmak,
Sosyal ÇalıĢmacı:
“Sosyal Hizmet”, “Sosyal Hizmetler” veya “Sosyal Çalışmalar” bölümlerinin birinden mezun
olmak,
Koruma ve güvenlik görevlisi:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak,
c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 10/08/2016 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş,
merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını
bitirmemiş olmak. (Lisans mezunları için 01 Ocak 1986 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar,
önlisans ve ortaöğretim mezunları için 01 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar
sınava müracaat edebilecektir.)
ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm'den kısa boylu olmamak,
d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13'ten
fazla, 17'den az olmamak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
olmamak; şaşılık, görme engeli, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı,
kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.
ġoför:
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Hizmetli:
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
III) BaĢvuruda Ġstenecek Belgeler:
1-Tüm adaylardan istenecek belgeler;
a) Ek-2 başvuru formu,
b) Bitirdiği okul diploması ya da okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Belgelerini
şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca
onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri
yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile
karşılaştırılacaktır.)
c) KPSS sonuç belgesi,
ç) Ek-3 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Ek-3 Formunun 2 adet
hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması,
fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir. Bu form Bakanlığımızca onaylanacaktır.)
d) Fotoğraflı özgeçmiş.
2-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna baĢvuran adaylardan ayrıca istenecek
belgeler;
a) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını
ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim
edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları
halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)
b) İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde
belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı
tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık
raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
aa) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu
bağımlılığı olmamak,
bb) Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik
rahatsızlığı olmamak,
cc) Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
çç) Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek
işitme kaybı olmamak.
IV) BaĢvuru Yeri, ġekli ve Tarihi:
Başvurular 27/07/2016 günü başlayıp, 10/08/2016 günü mesai saati bitimine kadar Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü
Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak
şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra
baĢvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin baĢvuruları kabul edilmeyecektir.)
V) Sözlü ve Uygulamalı Sınav Yeri ve Tarihi:
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü ve şoförler için yapılacak uygulamalı sınav
yeri ve tarihi Bakanlığımız internet sayfasında (www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
VI) Sözlü ve Uygulamalı Sınavın ġekli ve Konuları:
Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,
Genel kültür 20,
Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20,
puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı
kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik
bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır.
Şoför kadrolarına atanacaklar için bu tespit araç başında ve kullanma becerisi de ölçülmek
suretiyle uygulamalı olarak yapılacaktır.
Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan
almaları gerekmektedir.
VII)- Nihai BaĢarı Listesi ve Sınav Sonuçlarının Duyurulması:
Nihai başarı listesi; adayların merkezi ve sözlü veya merkezi veya uygulamalı ve sözlü
sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre yapılacak olup, başarı puanı en yüksek
olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl aday atanmaya hak
kazanacaktır.
Sınav sonuçları ve atanmaya hak kazananlar Bakanlığımız internet sayfasında
(www.adalet.gov.tr) ilan edilecektir.
ÖNEMLĠ NOT:
Bu sınavın başvurudan işe alıma kadar tüm aşamalarında adaylara yapılacak bilgilendirme ve
çağrılar, adayların başvuru sırasında bildirdikleri e-posta adreslerine veya Bakanlığımızın
internet sitesinde ilân yoluyla yapılacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN