18 Şubat 2016 Perşembe

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
TAPU ve KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Birimlerinde çalıştırılmak üzere ekli listede bölgesi, ili, birimi, unvanı ve adedi belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28/06/1978 tarihli ve 16330 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle personel alınacaktır.

UNVANLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının 4,
5, 6, 7 ve 8 inci bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2. Lisans mezunları için 2016 yılı KPSS P3 (B) puan türü, Önlisans mezunları
için 2016 yılı KPSS P93 (B) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

ÖZEL ŞARTLAR:
1. Büro Personeli (Merkez ve Taşra):
Dört (4) yıllık Yüksek Okullarının Tapu Kadastro bölümünden veya iki (2) yıllık
Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro Bölümünden mezun
olmak.
2. Tekniker (Taşra)
İki (2) yıllık Meslek Yüksek Okullarının Tapu Kadastro/Tapu ve Kadastro
Bölümünden mezun olmak.

B) BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ VE YERİ :
1. Başvurular Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinden (*) herhangi birine
yalnız bir unvan için, 06-10 Şubat 2017 tarihleri arasında mesai bitimine
2
(saat:17:00) kadar (www.tkgm.gov.tr) adresinden temin edilerek doldurulacak olan
“Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu” ve bu formda belirtilen
belgeler ibraz edilmek suretiyle şahsen yapılacaktır. (Posta ile yapılan başvurular
kabul edilmeyecektir.)
2. Birden fazla Bölge Müdürlüğüne ve/veya birden fazla unvan için başvuru
yapıldığı takdirde başvuruların tamamı geçersiz sayılacak bu durumdaki aday atanmış
olsa dahi ataması iptal edilecektir.
3. Değerlendirmeler ve atamalar Genel Müdürlükçe yapılacağından, adaylar 22
Bölge Müdürlüğünden birine başvuru yapabilecektir.
(*) Başvuru Yapılabilecek Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri :
Ankara-İstanbul-İzmir-Bursa-Konya-Antalya-Diyarbakır-Erzurum-Trabzon-SamsunKayseri-Hatay-Gaziantep-Edirne-Van-Elazığ-Eskişehir-Denizli-Kastamonu-Sivas-
Şanlıurfa-Yozgat (Bölge Müdürlükleri adres ve iletişim bilgileri (www.tkgm.gov.tr
adresinde mevcuttur.)
C) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA :
1. Başvuru bitimi tarihinden itibaren Büro Personeli ve Tekniker unvanları
için başvuru yapan adayların, KPSS (B) grubu puanı esas alınarak, her unvan için ayrı
ayrı, en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle puan
sıralamasına göre, ilan edilen boş kadro sayısı kadar asil ve yedek aday atanmaya
hak kazanacaktır. Başarı puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde;
doğum tarihi önce olan adaya, bununda eşit olması halinde diploma notu yüksek olan
adaya öncelik tanınacaktır.
2. Atanmaya hak kazananların listesi ile aynı sayıda yedek aday listesi Genel
Müdürlüğümüzün web sitesi olan (www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca bir tebligat veya duyuru yapılmayacaktır.
3. Atamalar; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce KPSS (B) puan sıralaması
esasına göre, en yüksek puan almış adaydan başlamak kaydıyla sıralanarak, adayların
görev yapmak istedikleri birim tercih ettirilmek suretiyle yapılacaktır.
4. Yedek listenin yetersiz kalması halinde puan sırasına göre diğer adaylardan
atama yapılacaktır.
D) GENEL HÜKÜMLER :
1. Atanmaya hak kazananların, tercih işlemlerinin yapılacağı tarih ve yer Genel
Müdürlüğümüzün web sitesi ( www.tkgm.gov.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan
tebligat niteliğinde olup, adaylara başkaca bir duyuru veya tebligat yapılmayacaktır.
2. Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar ile ataması
yapılamayan veya iptal edilen adayların yerine yedek adaylardan puan sıralamasına
göre atama yapılacaktır.
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı
3
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları iptal
edilecektir.
4. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler
sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen
adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek
ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
E) TEBLİGAT :
Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü web sitesi (www.tkgm.gov.tr) adresinde yayımlanacaktır.
Yayımlanacak bu duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olacağından,
adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
F) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :
1. Sözleşmeli Personel (4/B) Başvuru Talep Formu
2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi
3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4. KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
G) İLETİŞİM:
Yazışma adresi: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi
Başkanlığı Dikmen Caddesi No:14 (06100)
Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : (0312) 4136528
Faks : (0312) 4136525

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN