11 Şubat 2016 Perşembe

PTT Çok Sayıda ALım Yapıyor


sponsorlu bağlantılar
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694 e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr

PTT A.Ş. PERSONEL ALIM İLANI Şirketimiz Merkez ve Taşra Teşkilatına 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 04/10/2013 tarih ve 28785 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere ekli listede ili, ilçesi, unvanı, adedi ve nitelikleri belirtilen pozisyonlara 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) giren adaylar arasından;

Avukat,
Mimar,
Mimar (İç Mimar),
Mühendis (Bilgisayar, Elektrik, İnşaat ve Harita),
Gişe ve Büro Görevlisi,
Gişe ve Büro Görevlisi (Endüstri Mühendisliği Mezunu),
Gişe ve Büro Görevlisi (Grafik Tasarım),
Gişe ve Büro Görevlisi (Görsel Sanatlar),
Gişe ve Büro Görevlisi (Medya),
Gişe ve Büro Görevlisi (Radyo-Tv-Sinema),
Gişe ve Büro Görevlisi (Arapça Bilen),
Gişe ve Büro Görevlisi (Çince Bilen),
Gişe ve Büro Görevlisi (Fransızca Bilen),
Gişe ve Büro Görevlisi (İspanyolca Bilen),
Tekniker (Bilgisayar, Elektrik, Makine, İnşaat ve Harita),
Dağıtıcı,

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
Unvanlı “İdari Hizmet Sözleşmeli Personel” alınacaktır.
Söz konusu idari hizmet sözleşmeli personel sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Kanunun
4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri uyarınca sigortalı olacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 29/05/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında yer
alanlar hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.
b) On sekiz yaşını tamamlamış ve otuz beş yaşından gün almamış olmak.
NOT: 04/05/1982 tarihinden sonra doğanlar müracaat edebilecektir.
c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.
ç) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya erteletmiş olmak. (Fiilen askerlik hizmetini yapmakta
olanlar da başvuru yapabilir.)
e) Yurtiçinde ve yurtdışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı
bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek.
f) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
g) Atanacağı pozisyon için Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ekli listede belirtilen öğrenim
şartını haiz olmak. (Son başvuru tarihi olan 08/05/2016 tarihi itibariyle mezun olmuş olmak)
ğ) Yapılacak SÖZLÜ SINAVDA başarılı olmak.
h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.
ı) Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış
olmamak.

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
i) 2014 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Mühendis pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Fakültelerin Ek-1 listede belirtilen mühendislik bölümlerinden mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
NOT: Bilgisayar-Bilişim hizmetleri için istihdam edilecek mühendislerin çalışma yeri, Merkez
Teşkilatı (Ankara) olup, başka illere nakil imkânı bulunmamaktadır.
- “Java” yazılım dili için 10 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “Java” yazılım dilini
bilmeleri,
- “.Net” yazılım dili için 6 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “.Net” yazılım dilini
bilmeleri,
- “PHP” yazılım dili için 3 adet pozisyona başvuru yapacak adayların “PHP” yazılım dilini
bilmeleri,
- “MYSQL Veritabanı Yöneticisi” için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların;
MySQL veritabanı yönetiminde en az 2 yıl deneyimli olmaları,
Hot backup, cold backup, restore ve recovery konusunda bilgi sahibi olmaları,
Replikasyon ve Master / Slave yapısı hakkında bilgi sahibi olmaları,
Cluster mimariler hakkında bilgi sahibi olmaları,
SQL konusunda bilgi sahibi olmaları,
Rutin veritabanı bakımlarında deneyimli olmaları,
Performans tunning konusunda bilgi sahibi olmaları,
Monitoring konusunda bilgi sahibi olmaları,
Linux / Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
Tercihen shell script hakkında bilgi sahibi olmaları,
Tercihen Percona Cluster yazılımları konusunda deneyimli olmaları,
Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini belgelemeleri.
- “Oracle Veritabanı Yöneticisi” için 1 adet pozisyona başvuru yapacak adayların;
Oracle veritabanı yönetiminde en az 2 yıl deneyimli olmaları,
Hot backup, cold backup, RMAN backup konusunda bilgi sahibi olmaları,
Restore recovery konusunda bilgi sahibi olmaları,
SQL konusunda bilgi sahibi olmaları,
Rutin veritabanı bakımlarında deneyimli olmaları,
Performans tunning konusunda bilgi sahibi olmaları,
Monitoring konusunda bilgi sahibi olmaları,
Data guard ve diğer replikasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmaları,
Linux / Unix işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
Tercihen shell script hakkında bilgi sahibi olmaları,
Tercihen OCA sertifikasına sahip olmaları.
Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS’den en az D seviyesinde ingilizce bildiğini belgelemeleri,
gerekmekte olup, yapılacak sözlü sınavda beyan ettikleri alanlardan sorumlu olacaklardır.
NOT: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul
edilecektir. Ancak yeterli eşdeğerlik puanı olduğunu beyan ederek başvuru yapan adayların, yabancı
dil belgelerini en geç 09.05.2016 tarihi mesai sonuna kadar 0312 309 56 58 - 0312 309 56 94 nolu
fakslara göndermeleri gerekmekte olup aksi halde başvuruları değerlendirilmeyecektir.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
b) Mimar pozisyonuna başvurabilmek için;
A) Mimar pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
B) Mimar (İç Mimar) pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Fakültelerin Ek-2 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
c) Avukat pozisyonuna başvurabilmek için;
1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatını almış olmak,
3) KPSS P3 puan türünden en az 75.00 puan almış olmak.
d) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonlarına başvurabilmek için;
A) Gişe ve Büro Görevlisi pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-3 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
B) Gişe ve Büro Görevlisi “Endüstri Mühendisliği Mezunu” pozisyonları için başvuru
yapacak adaylarda;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-4 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
C) Gişe ve Büro Görevlisi “Grafik Tasarım” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-5 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
Ç) Gişe ve Büro Görevlisi “Görsel Sanatlar” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-6 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
D) Gişe ve Büro Görevlisi “Medya” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-7 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
E) Gişe ve Büro Görevlisi “ Radyo-Tv-Sinema ” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Ek-8 listede belirtilen bölümlerinden
mezun olmak.
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
F) Gişe ve Büro Görevlisi “Arapça Bilen” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,
3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde Arapça bilmek.
G) Gişe ve Büro Görevlisi “Çince Bilen” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,
3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde Çince bilmek.
T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
Ğ) Gişe ve Büro Görevlisi “Fransızca Bilen” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,
3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde Fransızca bilmek.
H) Gişe ve Büro Görevlisi “İspanyolca Bilen” pozisyonları için başvuru yapacak adaylarda;
1) Herhangi bir lisans programından mezun olmak,
2) KPSS P3 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak,
3) Son 5 yıl içerisinde KPDS/YDS en az C seviyesinde İspanyolca bilmek.
ç) Tekniker pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-9 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) KPSS P93 puan türünden en az 70.00 puan almış olmak.
d) Dağıtıcı pozisyonuna başvurabilmek için;
1) İki yıllık eğitim veren yüksekokulların, Ek-10 listede belirtilen bölümlerinden mezun olmak.
2) En az B sınıfı sürücü belgesi ile A2 sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (B ve A2 sınıfı Sürücü
Belgesine veya Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasına son başvuru tarihi olan 08/05/2016 tarihi
itibariyle sahip olmak)
3) Her türlü iklim ve yolculuk koşullarında posta dağıtım işlerini yaya şekilde yapabilecek derecede
sağlıklı olduğunu, erkeklerde en az 1.68 cm, bayanlarda en az 1.60 cm boyunda olduğunu, kilo
ile boy arasındaki farkın 15’ten fazla olmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek,
4) KPSS P93 puan türünden en az 50.00 puan almış olmak.
Özel Şartlara İlişkin Notlar:
NOT -1: ÖSYM Başkanlığınca kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarının eşdeğerlikleri de kabul
edilecektir.

T.C.
POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
NOT -2: Denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yurtiçi ve yurtdışındaki okulların ilgili
bölümlerinden mezun olanlar da başvurabilecektir.
BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
1- Başvurular, 04-08 MAYIS 2016 tarihleri arasında www.ptt.gov.tr ve http://ik.ptt.gov.tr internet
adreslerinden yapılacaktır.
2- İlan edilen iş yerleriyle sınırlı olmak üzere en fazla 50 tercih yapılabilecektir.

NOT: İlanda yer alan “BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE” ait pozisyonlara yerleşenler, ilgili
Başmüdürlük tarafından ihtiyaç durumuna göre o il sınırları içinde herhangi bir PTT işyerinde (ilçe
yerleşimleri de dahil) görevlendirilecektir.
3- Unvan ve görev yeri belirtilmeyen tercihler geçersiz sayılacaktır.
4- KPSS puanı ve tercihleri esas alınarak, tüm pozisyonlar için ilan edilen pozisyon sayısının dört
katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca sözlü sınav yeri ve tarihi adaylara Şirketimizin internet
adreslerinde ilanen, cep telefonlarına SMS ve mail adreslerine e-posta gönderilmek suretiyle
bildirilecektir.
5- Sınav notu; KPSS puanı ile sözlü sınav notunun aritmetik ortalamasından oluşacaktır.
Puanların eşit olması halinde;
 KPSS puanı yüksek olan,
 KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan,
 Bunun da aynı olması halinde yaşı büyük olan,
Aday tercih edilecektir.
6- Sözlü sınava katılanlar, sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde yazılı olarak
itiraz edebilecektir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından en geç on beş gün içinde incelenip, sonuç
ilgiliye bildirilecektir.
7- Sınav notu en yüksek olandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısı kadar atama
yapılacaktır.
8- İlan edilen pozisyon sayısı kadar aday ayrıca yedek olarak belirlenecektir. Pozisyonlardan boş
kalanlar ile göreve başlayanlardan altı ay içinde görevinden ayrılanların yerine yedekler arasından

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
başarı sırasına göre atama yapılacaktır. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip, altı aylık süre sonunda
yedeklik hakkı sona erecektir.
9- Ataması yapılacak adaylardan aşağıdaki belgeler istenir;
a) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
b) Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuç belgesinin internet çıktısı,
c) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı örneği (Belgenin aslının ibraz edilmesi halinde
fotokopisi onaylanarak aslı iade edilecektir.)
ç) Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,
d) Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan,
e) İş isteme beyannamesi,
f) Mal bildirim beyannamesi,
g) Atanacağı pozisyonda çalışmasında sakınca olmadığına ilişkin sağlık kurulu raporu,
ğ) Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmetle yükümlü bulunmadığına dair yazılı beyan,
h) 8 adet 4,5x 6 ebadında vesikalık fotoğraf,
ı) Dağıtıcı pozisyonu için en az B ve A2 sınıfı sürücü belgesi,
i) Yabancı dil şartı aranan pozisyonlar için yabancı dil bilgisine ilişkin belge,

GENEL HÜKÜMLER
1) Sözlü Sınav sonuçlarının ilanından itibaren on beş gün içerisinde asil adaylar, atama sırasında
istenen bilgi ve belgelerle merkez teşkilatı için İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına, taşra teşkilatı
için atamalarının yapılacağı İl PTT Başmüdürlüklerinin İnsan Kaynakları Birimine müracaat edecek
olup, bu süre içerisinde müracaat etmeyenlerin atanması cihetine gidilmeyecektir.
2) Yerleştirme sonrası ataması gerçekleştirilecek adayların başvuru formunda belirtilen adreslerine
tebliğ yapılacak olup, adaylar atama kararının kendilerine tebliğ tarihinden itibaren on beş gün
içerisinde göreve başlamak zorundadır. Belgeyle ispatlanabilir mücbir sebep olmadıkça bu süre

T.C. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Şehit Teğmen Kalmaz Cad. No:2 Kat:8 06101 Ulus/Ankara Ayrıntılı bilgi için irtibat:
Telefon: 0312 509 5675 Belgegeçer: 0312 509 5694
e-posta: ik.istihdam@ptt.gov.tr Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
içinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilecek olup, askerlik hariç mücbir sebeplerle göreve
başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi iptal edilecektir.
3) Ataması gerçekleştirilen adaylar atandıkları ünitede 3 yıllık görev süresini tamamlamadan başka
bir üniteye nakil talebinde bulunamayacaklardır. Atandıktan sonra evlenenler 6 aylık fiili görev
sürelerini müteakip eş durumu nakil talebinde bulunabilir, bu talepler illerin norm durumları esas
alınarak değerlendirilir. Atama tarihinde evli olanlar ise eş durumu da olsa 3 yıl süreyle nakil
talebinde bulunamazlar.
4) Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İdari Hizmet Sözleşmeli Olarak İşe Alınacaklarda
Uygulanacak Usul ve Esaslar’ ın 11'inci maddesi gereğince sözlü sınava çağrılan adaylardan ilanda
belirtilen şartları taşımadığı halde müracaat edenler ile sözlü sınava çağrıldığı halde mazereti
olmaksızın sözlü sınava katılmayan adayların müteakip personel alımında başvuruları kabul
edilmeyecektir.

NOT : ALINACAK UNVAN VE SAYILARI İLE GÖREV YERLERİNİ GÖSTERİR TABLOLAR
İLE OKULLARIN BÖLÜM VE KODLARINI gösterir tablolar Şirketin internet adresinde
(www.ptt.gov.tr, http://ik.ptt.gov.tr) yayımlanmaktadır.

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN TABLO
04-08/05/2016 Başvurular alınacaktır.
11/05/2016
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar
açıklanacaktır.
13/05/2016
Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati
açıklanacaktır.
23/05/2016-04/06/2016 Sözlü sınavlar yapılacaktır.
NOT-1 : Sözlü sınav tarihlerinde herhangi bir sebeple değişiklik olması halinde adaylara sms ve eposta
yoluyla bilgilendirme yapılacak Şirketin internet adresinden de duyurulacaktır.
NOT-2 : Avukat, Mühendis, Mimar ve Tekniker pozisyonları için sözlü sınav tarihleri ve yeri
internet adresimizde bilahare duyurulacaktır.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN