1 Mayıs 2016 Pazar

Cumhuriyet Başsavcılığı 4/B Personel Alacak


sponsorlu bağlantılar
DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Sözleşmeli personel alım ilanı
Kurumun Diğer İlanlarıKünye ve Kayıt Bilgileri
BİK İlan No :ILN00444748
İlan tarihi :06.10.2016
Şehir :Diyarbakır
Yayınlandığı Gazeteler
GÜNEYDOĞU GÜNCEL 06.10.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
PERSONEL ALIMI İLANI ÖZEL BİLGİLERİ Personel İlanı Nedir?
Personel/Öğrenci Alan Kurum :DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
HATA BİLDİR TAKİP ET PAYLAŞİlan Metni
T.C. DİYARBAKIR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU İLAN
Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında
Yönetmelik gereğince Komisyonumuzca düzenlenecek olan bilirkişi listesinin oluşturmasına
esas olmak üzere aşağıda uzmanlık dalları yazılı alanlarda bilirkişi tespitine ihtiyaç
duyulmuştur.
İhtiyaç duyulan alanlarda bilirkişilik yapmak isteyenlerin ve aşağıda belirtilen şartları
taşıyanların 13.10.2016 tarihinden 31.10.2016 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet
Komisyonu Başkanlığına bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir.

1. BİLİRKİŞİ UZMANLIK ALANLARI:
1-Tercüman-Almanca bilirkişi
11-Tercüman-İngilizce bilirkişi
2-Tercüman-Arapça bilirkişi
12-Tercüman-İspanyolca bilirkişi
3-Tercüman-Azerice bilirkişi
13-Tercüman-İtalyanca bilirkişi
4-Tercüman-Boşnakça bilirkişi
14-Tercüman-Kürtçe bilirkişi
5-Tercüman-Bulgarca bilirkişi
15-Tercüman-Osmanlıca bilirkişi
6-Tercüman-Ermenice bilirkişi
16-Tercüman-Özbekçe bilirkişi
7-Tercüman-Farsça bilirkişi
17-Tercüman-Rumca bilirkişi
8-Tercüman-Fince bilirkişi
18-Tercüman-Rusça bilirkişi
9-Tercüman-Fransızca bilirkişi
19-Tercüman-Sağır ve Dilsiz bilirkişi
10-Tercüman-Zazaca bilirkişi
20-Tercüman-Soranice bilirkişi
2. GENEL ŞARTLAR:
a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
c) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olmak,
ç) En az İlkokul mezunu olmak,
d) Affa uğramış yada ertelenmiş olsalar bile Devlete ve Adliyeye karşı işlenen suçlar,
12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve
nitelikli zimmet, ihtilas irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet
sırlarını açığa vurma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık, suçlarından biriyle
hükümlü bulunmamak,
e) Disiplin yönünden meslekten yada memuriyetten çıkartılmamış olmak veya sanat
icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetleri icra etmek,
g) Başka bir Komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
./..

3. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Bilirkişi yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenler 13 Ekim 2016 tarihinden 31 Ekim
2016 tarihine kadar Diyarbakır Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvuru formu
ile başvurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra Komisyonumuza ulaşan başvuruların
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvurular şahsen yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalıştırılan kurum ve kuruluş
aracılığıyla da yapılabilir.
Başvuru dilekçesine Komisyonca istenilen belgeler eklenir, Başvuru dilekçesinde ayrıca
bilirkişiye ait banka adı ve iban hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

4. BAŞVURU BELGESİNE EKLENECEK BELGELER
a) T.C.Kimlik numarası beyanı, Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği
b) Adrese dayalı Nüfus kayıt örneği
c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname,
sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması
durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak
beyanı,
ç) İki Adet vesikalık fotoğraf ,
d) Mezuniyet durumunu gösterir belge,
e) Adli sicil kaydı,

5. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvurular Komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda başvuranların adları, TC kimlik
numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları var ise çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık
adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.
Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine
belgeleri tamalaması için bir haftalık kesin süre verilir.
Başvurular Komisyon tarafından 23 Kasım 2016 tarihine kadar değerlendirilir. Yapılan
değerlendirme sonucu istenilen belgelerin ihtara rağmen, tamamlanmamış olması yada
başvuru sahibinin şartları taşımadığının tesbiti halinde talebin reddine karar verilir. Red de
ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılma
yapılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.
Başvuru sahibi red kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı ilgiler listenin
ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içerisinde kararı veren komisyonumuza yazılı
olarak ittirazda bulunabilirler.Komisyon bir hafta içerisinde kesin olarak karara bağlar.
Listeye kabul edilenlerin yeminleri 07 Aralık 2016 günü saat 10:00’da Ceza Muhakemesi
Kanunu'na göre tercüman listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik gereğince
Komisyonumuzca yaptırılacaktır

6. LİSTELERİN YENİLENMESİ USULÜ:
Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden oluşturulur. Adayların belirtilen
tarihlerde tekrar müracaat etmeleri gerektiği, Bilirkişilikle bağdaşmayan tutum ve
davranışlarda bulunması halinde bir daha listeye yazılmayacakları hususu ilanen tebliğ olunur.

-sponsorlu bağlantılar-

0 yorum

Yorum Gönder

X

BİZİ TAKİP EDİN