9 Mart 2016 Çarşamba

Gıda Tarım Personel Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
(İLAN METNİDİR) T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MERSİN VE İSTANBUL ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere
aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 5 (beş) adet sözleşmeli
personel alınacaktır.

POZİSYON ATAMA YAPILACAK
BAĞLI KURULUŞ
ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Ziraat
Mühendisi
Mersin Zirai Karantina
Müdürlüğü ( 1 adedi Döner
Sermaye Bütçesinden olmak
üzere) 2
-Bakteriyoloji konusunda yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak
-2014 yılı KPSS sınavına girmiş
olmak
-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından
en az 50 puan almış olmak.
1
-Viroloji konusunda yüksek lisans
veya doktora yapmış olmak
-2014 yılı KPSS sınavına girmiş
olmak
-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından
İstanbul Zirai Karantina en az 50 puan almış olmak.
Müdürlüğü
1
1
-Nematoloji konusunda yüksek
lisans veya doktora yapmış olmak
-2014 yılı KPSS sınavına girmiş
olmak
-KPDS, YDS veya ÜDS sınavından
en az 50 puan almış olmak.
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının
1. Türk Vatandaşı olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha
fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibarıyla;
1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,,
2. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak
3. Adaylar müracaatlarını, Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü (Gazi Mah. 1302 Sk.No:1
Yenişehir / MERSİN) ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü (Halkalı Merkez Mah. Halkalı
Cad. No:2 Küçükçekmece / İSTANBUL) adreslerine istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli
Personel Alımı ile ilgili gazete ilanının yayınlanmasını müteakip 16.05.2016 tarihinden 27.05.2016
tarihi mesai bitimine kadar şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Yerleştirmeye hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş ) gün
içerisinde ilgili karantina müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde
müracaat etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Yerlerine yedek adaylardan öncelik sırasına
göre atama yapılır.
5. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca,
herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge
düzenlendiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri
feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
6. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları
belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “ Yeniden Hizmete Alınma” başlıklı Ek 1 inci
maddesinin
3 üncü bendinde “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince
sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
7. Başvuru sırasında istenecek belgeler;
a) Diploma fotokopisi
b) Nüfus Cüzdanı örneği
c) 2 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
d) Erkek Adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
e) Sabıka Kaydı
f) Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
g) Niteliklerini gösterir belgeler ( 2014 yılı KPSS sınav sonuç belgesi, Yüksek Lisans ve
KPDS, YDS veya ÜDS sonuç belgeleri)
8. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli
ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav
yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre
içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, geçerliliği olan
KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırasına göre puanı en yüksek olandan başlamak üzere Mersin
ve İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. (Mersin Zirai Karantina
Müdürlüğünde KPSS puan sıralamasında en yüksek olan 1. ve 2. kişi Genel Bütçeden, 3. kişi ise
Döner Sermaye Bütçesinden alınacaktır.) Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere
sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunanlar, belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise
bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN