1 Aralık 2015 Salı

Gıda Tarım Sözleşmeli Personel Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞIİSTANBUL İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İstanbul İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü' ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere aşağıda pozisyon sayıları ve başvuru şartları belirtilen toplam 6 (altı) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYON ADI ADEDİ NİTELİKLERİ GEMİ ADAMI 6
1. En az lise ve dengi okul mezunu olmak
2. En az T.C. Ulaştırma Denizcilik
Haberleşme Bakanlığı en az Usta Gemici
belgesine sahip olmak.
3. Telsiz cihazlarını kullanma yeterlilik
belgesine sahip olmak
4. Profesyonel balık adam yeterliliğine
sahip olmak tercih nedenidir.
1. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının
1. Türk Vatandaşı olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. (Değişik: 23/1/2008-5728/317 md.) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla
süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
6. Askerlik durumu itibarıyla;
1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
2. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.(Denizlerde sürekli görev yapmaya engel akli bedeni ve
sağlık özrü bulunmamak.)
bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Yapılacak inceleme sonunda başvurulan pozisyona uygun olmasına engel bir durumu
bulunmamak.
3. Başvuru tarihi itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak
4. Su ürünleri denetim ve kontrol gemisinde yapılacak olan uygulama sınavında en yüksek
puanı alacak 6 (altı) aday yerleştirilecektir.
5. Uygulama sınavı; gemi kullanma, yanaşma, manevra, denizcilik mevzuatı ile gemide
bulunan seyir yardımcısı cihazlarının kullanılması şeklinde 30.06.2016 tarihinde saat: 10.00
da Silivri Limanında bulunan İl Müdürlüğümüze ait Su Ürünleri Kontrol Gemisinde
yapılacaktır.
6. Adaylar müracaatlarını, İstanbul İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü İdari ve Mali
İşler Müdürlüğüne istenilen belgelerle beraber, Sözleşmeli Personel Alımı ile ilgili gazete
ilanının yayınlanmasını müteakip 30.05.2016 tarihinden 15.06.2016 tarihi mesai bitimine
kadar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü- Bağdat Caddesi No: 307-309
Caddebostan – Kadıköy/ İSTANBUL adresine şahsen yapmaları gerekmektedir. Eksik
belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Belirtilen sürenin bitimine kadar
müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında yapılacak uygulama sınavında başarılı olan
adayların puanlar, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak kazanan 6 (altı) kişi,
değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü
içerisinde istanbul.tarim.gov.tr internet adresinden ilan edilerek duyurulacaktır.
7. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların ya
da hakkından feragat edenlerin yerine, sırayla yerleştirme yapılacaktır. Alınacak Gemi
Adamları İstanbul İl Sınırları içerisinde Merkez ve İlçe Müdürlüklerinde istihdam
edileceklerdir.
8. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu,
gerçeğe aykırı belge düzenlendiği anlaşılanların "Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış
olsalar bile" sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
9. 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları
belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının " Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı Ek 1 inci
maddesinin 3 üncü bendinde "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi ve sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez."
Hükmü gereğince başvuruda bulunmak suretiyle yerleştirme yapılanlarla 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ve 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince
sözleşme yapılması mümkün bulunmamaktadır.
10. Başvuru sırasında istenecek belgeler;
1. Diploma fotokopisi
2. 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
3. Sabıka Kaydı
4. Askerlik Belgesi
5. Gemi Adamları Belgesi (En az sınırlı Usta Gemici Belgesi)
6. Telsiz Cihazını Kullanma Yeterlilik Belgesi
7. Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
11. Yerleştirme işlemi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı sınav
yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve verilen süre
içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, İl Gıda Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve
niteliklere sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunanlar ,belgelerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan
adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İdare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN