1 Aralık 2015 Salı

Orman ve Su Sözleşmeli Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV DUYURUSU T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve
Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli
İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2014
yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi
(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate
alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanının
yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin
yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek
puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu sayısının 10 (on) katı
aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı
sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 6 (altı) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3. 2. Madde de belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (aylık brüt sözleşme
ücret tavanının 2 katı ödenecek pozisyonlardan biri için başvurabileceklerdir),
4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki
katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık
mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim
personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi
sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır),
5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında
bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemek,
6. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.

B- ÖZEL ŞARTLAR
1. VERİ TABANI VE YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına kadar)
a) Orta ve büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en
az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
b) OCP sertifikasına sahip olmak,
c) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri
tabanı yönetmiş olmak,
ç) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
d) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi
olmak,
e) Oracle veri tabanı yedekleme ve geri yükleme işlemlerine hâkim, RMAN felaket
yönetim ve iş sürekliliği politikalarını hazırlamış ve yürütmüş olmak,
f) Linux düzeyinde Oracle lmport ve Export, Data Pump lmport/Export ve RMAN
scriptleri yazmış ve Linux Crontab'a eklemiş olmak,
g) Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak, Oracle veri güvenliği konularında
politikalar oluşturmak, izlemek, kaydetmek konularında bilgi sahibi olmak,
ğ) Veri tabanları arasında doğru veya tersi yönde veri aktarım (ETL) süreçlerine ve
araçlarına hâkim olmak,
h) İleri seviyede PL/SQL bilgisine sahip olmak,
ı) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL'lerin analizlerini yapıp performans
ve kaynak kullanımı düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
i) Web servisleri, SOAP, RESTFUL, WCF gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak.
2. KIDEMLİ CBS YAZILIM UZMANI (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına kadar)
a) .NET C# ve ASP.NET Web Forms konusunda en az beş (5) yıl deneyim sahibi
olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b) CSS, XML, Javascript, HTML, XHTML, Jquery, Leaflet, Ajax gibi Web
teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
c) OGC Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak,
ç) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
d) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede PL/SQL bilgisine
sahip olmak,
e) Oracle Spatial ve PostgreSQL/PostGIS veritabanı sistemlerini kullanarak
coğrafi veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konularında deneyimli olmak,
f) ARCGIS, GEOSERVER kullanarak uygulama geliştirmiş olmak.
g) GML ve GeoJSON konularında deneyimli olmak,
ğ) OGC Standartlarında bilgi sahibi olmak,
h) Açık kaynak kod coğrafi bilgi sistemi yazılımlarında bilgi sahibi olmak,
ı) Dağıtık coğrafi veri tabanlarından veri alma, dönüştürme ve yükleme (ETL)
konularında deneyimi olmak,
i) Tercihen, ASP.NET MVC ile proje geliştirmiş olmak.
3. YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına kadar)
a) .NET, C#, ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms konusunda en az üç (3) yıl
deneyim sahibi olmak ve bunu belgeleyebilmek,
b) .NET Framework 4.5 ve üstü versiyonlarda deneyim sahibi olmak,
c) CSS, XML, Javascript, HTML5, XHTML, Jquery, Ajax gibi Web
teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
d) Entity Framework, Linq konusunda tecrübeli ve en az iki projede kullanmış
olmak ve bunu belgeleyebilmek,
e) Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi
sahibi olmak,
f) Web servisleri, RESTFUL, WCF gibi teknolojilere hâkim olmak.
g) Uygulama sunucuları yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
h) PL/SQL (Oracle) ve Transact-SQL (SQL Server) bilgisine sahip olmak,
i) Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda tecrübeli olmak,
j) Tasarım desenlerine (design patterns) hâkim olmak, çok katmanlı mimariyi
kullanarak yazılım geliştirmiş olmak,
k) TFS, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları ile çalışmış olmak,
l) Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
m) Tercihen; Angular JS, Telerik Kendo UI, React JS, Bootstrap gibi kütüphaneler
kullanmış olmak.
n) Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olmak;
• Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA)
• Microsoft Certified Solution Developer (MCSD)
• Microsoft Certified Professional Developer (MCPD)
• Microsoft Certified Applications Developer (MCAD)
Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile nitelikler aranır.
II. İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ
A- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ
Başvurular; 03/05/2016-25/05/2016 tarihleri arasında www.ormansu.gov.tr adresinde bulunan
"Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu" nun doldurulmasından sonra fotoğraf
yapıştırmak ve imzalamak suretiyle aşağıda belirtilen belgelerle birlikte 25/05/2016 tarihi saat
18:00’e kadar (Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Beştepe Mahallesi
Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 Yenimahalle/ANKARA) adresine şahsen teslim etmeleri
veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla yapılabilecektir. Postada
meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular ile belgesi eksik
olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
B- İSTENİLEN BELGELER
1. Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe
sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
2. Orman ve Su İşleri Bakanlığı internet sayfasından (www.ormansu.gov.tr) alınacak
İş Başvuru Formu (Fotoğraflı ve imzalı ),
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve 1 (bir) adet fotoğraf,
4. Fotoğraflı özgeçmiş,
5. Yüksek Öğrenim Kurumu diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini
yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı
örneği,
6. KPSS sonuç belgesi,
7. Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS, KPDS veya Yükseköğretim
Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği olan sınav
sonuç belgesi)
8. Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (en az 2 dönem
programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav sertifikası vb.)
9. Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren
belgeler, (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)
10. Çalışma sürelerini gösteren belgeler,
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet döküm
belgesi,
11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge
C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli
KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının
yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır)
olarak hesaplanacaktır) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek
puanlıdan başlanarak, duyurulan boş pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar
aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir.
Başvuru sahipleri birden fazla pozisyona başvuruda bulunamaz.
Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılır ve atama yapılmaz. Bu kişilerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları
iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanunun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
D- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınava katılacakların listesi Kurumun internet sitesinde (www.ormansu.gov.tr)
30/05/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
E- SINAV
1. Sınav Şekli
Sınav sözlü ve uygulamalı olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100
üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır. Sınav sonuçlarına göre
Sözleşmeli Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.
Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı
kadar asil aday, asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir.
2. Sınav Yeri ve Tarihi
Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ve adayların sınava giriş tarih ve
saatleri Kurumun internet sitesinden 30/05/2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınav 02/06/2016 ile 08/06/2016
tarihleri arasında Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No:71 Yenimahalle/ANKARA
adresinde yapılacaktır.
3. Sınav Konuları
Sınavda, adayın başvurduğu pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda
özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlar yer alacaktır. Ayrıca ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, tutum ve davranışlarının mesleğe uygunluğu
değerlendirilecektir.
F- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
1. Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek olarak Bakanlığımız internet
sitesinde ilan edilecektir. Listede adı bulunan asil adaylara ilandan itibaren 5 (beş) iş
günü içerisinde tebligat yapılacak olup, adreslerine yapılan tebligatın tebliğ
tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak ve
sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere
müracaatta bulunacaklardır.
2. Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
Bakanlığımıza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede
belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
3. Asil adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
G- SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
1. Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
2. Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesine göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı olan
(01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 4.334,03 TL) 'nin
belirlenen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN