7 Ocak 2016 Perşembe

TİKA Sözleşmeli Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
TİKA SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ SINAVI DUYURUSU I. GENEL Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nda istihdam edilmek üzere 15 Sözleşmeli Personel alınacaktır. Müracaatlar 23 Mayıs 2016 tarihinde başlayacak olup, 27 Mayıs 2016 tarihinde sona erecektir. Yapılan inceleme ve değerlendirmeden sonra mülakata çağrılacak adaylar ve sınav tarihi Başkanlığın www.tika.gov.tr adresli web sayfasından ilan edilecektir.

TİKA Başkanlığında sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel ile ilgili "Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik Esasları" uygulanır. Yabancı dil sınavı 02 Haziran 2016 tarihinde daha sonra ilan edilecek yerde, giriş sınavı 08-17 Haziran 2016 tarihleri arasında TİKA Başkanlığı GMK Bulvarı No: 140 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

II. BAŞVURU ŞARTLARI
1) Bütün başvuru grupları için İngilizce, Fransızca, Rusça, İspanyolca ve Arapça dillerinden herhangi
birinden 2014 yılı için Sonbahar, 2015 yılı için İlkbahar ve Sonbahar, 2016 yılı için İlkbahar
dönemlerinde ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavı’ndan 1. Gruptan başvuran adaylar için (C) seviyesinde; 2,3 ve 4. Gruptan başvuran adaylar için (B) düzeyinde puan almış olmak veya
Yükseköğretim Kurulu tarafından bu düzeye denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir
belgeye sahip olmak veya Başkanlıkça yapılacak yabancı dil sınavında başarılı (1. Grup 70 puan; 2,3 ve
4. Gruplar için 80 puan) olmak.
Bu maddede belirtilen şartlar yabancı uyruklu adaylar için aranmaz.
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin 1 inci fıkrasının (A) bendinin (4) (5) (6)
ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları haiz olmak,
3) Eksik belge ve bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular işleme
alınmayacaktır. (Belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İKDH Dairesi Başkanlığınca tasdik
edilebilecektir.)
4) Başvurulacak gruplara göre aşağıda yer alan “Sözleşmeli Personel Grupları ve Aranan Özel
Şartlar Tablosu” ndaki şartları taşıyor olmak,
Gruplar Adet Başvurabilecek Mezuniyet Alanı Özel Şartlar
1. Grup 5
 Üniversitelerin İnşaat
Mühendisliği veya Mimarlık
bölümlerinden mezun olmak.
 Mühendis veya Mimar pozisyonunda en az
5 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
 Tercihen saha deneyimi sahibi olmak
 Tercihen tarihi eser restorasyonu alanında
tecrübe sahibi olmak veya lisansüstü
derece sahibi olmak
2. Grup 1
 Üniversitelerin İletişim
Fakültelerinde Radyo, TV Sinema,
Gazetecilik, Görsel Sanatlar ve
İletişim Tasarımı ve diğer ilgili
bölümlerinden mezun olmak.
 İletişim ve medya sektöründe en az 3 yıllık
hizmet süresine sahip olmak. Tercihen
yayıncılık, kurumsal iletişim, grafik
tasarımı, internet medyası, web tasarımı
konularında çalışmış olmak.
3. Grup 6
 Üniversitelerin 4 (dört) yıllık
İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi ve
Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler
ve Maliye Bölümlerinden mezun
olmak
 TİKA’nın faaliyet alanına giren konularda
en az 4 yıllık hizmet süresine sahip olmak
 Tercihen yurtdışında kalkınma işbirliği ve
teknik yardım başta olmak üzere
inceleme-araştırma ve Sivil Toplum
Kuruluşu çalışmaları yürütmüş olmak.
4. Grup 3
 Üniversitelerin Sosyoloji veya
Sosyal Hizmetler Bölümlerinden
mezun olmak
 En az 3 yıl hizmet süresine sahip olmak ve
TİKA proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü
sahaya ilişkin araştırma, inceleme
çalışmalarında yer almış olmak veya TİKA
proje ve faaliyetlerinin yürütüldüğü
sahaya ilişkin akademik yayın yapmış
olmak.
III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ
Adayların aşağıda yer alan başvuru evraklar ile birlikte en geç 27 Mayıs 2016 cuma günü mesai
bitimine (saat 18.00) kadar TİKA İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı GMK Bulvarı
No: 140 Çankaya/ANKARA adresine şahsen veya posta yolu ile başvurması gerekmektedir. Bu tarihten
sonra yapılan müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Başvuru için istenen belgeler:
a) Başkanlıktan veya www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek açık ve eksiksiz olarak doldurulmuş
Başvuru Formu,
b) Yükseköğrenim diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı
örneği, (yabancı üniversite mezunları için ayrıca denklik belgesi),
c) YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan sonuç belgesinin aslı veya Başkanlık tarafından onaylı örneği, (Başkanlıkça yapılacak dil
sınavına gireceklerden bu belgeler istenmez.)
ç) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının 1 adet sureti, yabancı ülke vatandaşları için
pasaport örneği,
d) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için adli sicil kaydı yazılı beyanı, yabancı ülke vatandaşları için ise
sabıka kaydı belgesi veya buna denk belge,
e) Sağlık açısından görevini devamlı yapmasına engel bir durum olmadığına ilişkin yazılı beyanı,
f) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyan,
g) Daha önce başka yerde çalışmış olanların çalıştıkları kuruluşlardan alacakları hizmet belgesi (Edevlet
üzerinden alınan hizmet dökümünü ve daha önce çalışılan yerden alınacak hizmet belgesi),
ğ) En geç üç ay önce çekilmiş 4,5X6 cm. ebadında iki adet fotoğraf,
h ) www.tika.gov.tr adresinden temin edilerek el yazısıyla doldurulacak özgeçmiş.
Giriş sınavından önce yabancı dil yeterliliğini gösterir belgesi olmayan adaylar için ihtiyaç halinde 02
Haziran 2016 Perşembe günü Başkanlıkça İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça yabancı dil seviyelerini
ölçmeye yönelik sınav yapılacaktır. Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar Başkanlıkça mülakat
programında belirtilen yer ve saatte, nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı
ikinci bir kimlik belgesiyle hazır bulunacaklardır.
IV. SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş Sınavı; adayların mezun olduğu bölüm ile ilgili alan bilgilerinin yanı sıra, Başkanlığın faaliyet alanı
ile ilgili konular, genel kültür düzeyleri, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve
tepkilerinin Sözleşmeli Personelliğe uygunluğunun değerlendirildiği sözlü bir sınav şeklinde olacaktır.
IV. DEĞERLENDİRME VE İLAN
Sözlü sınav Başkanlığımızca atanan Sınav Kurulu Üyelerince yapılacaktır. Sınav Kurulu üyelerince sözlü
sınavda her adaya ayrı ayrı not verilir. Bu notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav
kurulu üyelerince verilecek notların aritmetik ortalaması 100 tam puan üzerinden 70’in altında
olanlar başarısız sayılır. Başarılı olanlar başarı derecesine göre sıralanır. Yüksek Lisans ve Doktorasını
tamamlayan adaylara öncelik tanınacaktır. Başvuru şartlarında belirtilen bölümlere göre yapılan
sınıflandırma çerçevesinde; sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından fazla ise en
yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş
sınavını kazanmış kabul edilecektir.
Sınavda başarılı olanların sayısı belirtilen kadro sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul edilecektir. Giriş sınavında başarılı olmak adaylar için müktesep hak teşkil
etmeyecektir. Nihai sınav sonucu www.tika.gov.tr adresinde ve kurum girişine asılacak listeyle ilan
edilecektir. Kazanan adaylar kendilerine bildirilen tarihe kadar müracaat etmedikleri takdirde yedek
adaylar puan sıralamasına göre atanacaktır.
Sınavı kazananlar hakkında, 656 sayılı Kanunun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin
7 nci fıkrasına göre, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli
Personel Hakkında Yönetmelik Esasları uygulanır.
BAŞVURU TARİHLERİ 23-27 Mayıs 2016
YABANCI DİL SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 31 Mayıs 2016
YABANCI DİL SINAVI 02 Haziran 2016
MÜLAKAT SINAVINA KATILACAK ADAYLARIN İLANI 03 Haziran 2016
MÜLAKAT SINAVI 08 – 17 Haziran 2016

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN