5 Şubat 2016 Cuma

TUBİTAK 8 Personel Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
ARAŞTIRMA DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI İlan No: TBTK.ARDEB.2016-1 İŞİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ: TÜBİTAK’a sunulan AR-GE proje önerileri ile diğer destek taleplerinin, mevzuata uygun olarak değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik süreçlerde görev almak üzere personel istihdam edilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL KOŞULLAR
1) Referans Kodu: TBTK.ARDEB.2016-1.01
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Bilgisayar
Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar
Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
2) Referans Kodu TBTK. ARDEB.2016-1.02
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir :ANKARA
3) Referans Kodu: TBTK. ARDEB.2016-1.03
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Mekatronik
Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
4) Referans Kodu: TBTK. ARDEB.2016-1.04
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Biyomedikal
Mühendisliği, Biyomühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
5) Referans Kodu: TBTK. ARDEB.2016-1.05
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Matematik,
Matematik ve Bilgisayar, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik
Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
6) Referans Kodu: TBTK. ARDEB.2016-1.06
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
a) Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Fizik, Fizik
Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Bilgisayar ve Öğretim
Teknolojileri Öğretimi bölümlerinden birini bitirmiş olmak,
b) Alanında yüksek lisans mezunu olmak tercih sebebidir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı
bulunmamak.
c) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için).
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile
aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan
fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz
kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı
suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.
e) Ağırlıklı lisans mezuniyet not ortalaması 4’lük sistemde en az 2,50 olmak (100’lük
sistemdeki notlar, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki
Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme
dönüştürülecektir).
f) Aşağıdaki şartı sağlıyor olmak;
Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması +
10.000
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans
Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin
toplamıdır (100’lük sistemdeki notlar, Yüksek Öğrenim Kurulu’nun yayınlamış olduğu
“4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük
sisteme dönüştürülecektir).
g) Üniversite lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla
bir öğrenim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup
da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.
(Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi
aranmaz)
Sınav Türü KPDS UDS
YDS
TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT FCE CAE CPE
Tüm
pozisyonlar 70 68 190 520 B C C
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (ÖSYM)
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language–Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language–Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language–Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış
olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan İngilizce
yeterlilik koşulu aranmaz.
Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan
dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgeleyen adaylar bu
koşuldan muaf tutulacaktır.
BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru
Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan
sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda
eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular
haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 31/05/2016 saat 17:00’ye kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvuru yapılırken, aşağıda yer alan belgelerin İş Başvuru Sistemi aracılığıyla
eksiksiz olarak iletilmesi zorunludur. İstenilen belgelerden herhangi birinin eksik
olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.
 Diploma veya çıkış belgesi (lisans ve varsa üstü), eğitimlerini yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarında tamamlayan adaylar için denklik belgesi.
 Nüfus cüzdanı.
 Özgeçmiş.
 Lisans (ve varsa üstü) transkript belgesi.
 Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (veya lisans eğitim dilinin %100 İngilizce
olduğunu gösterir belge).
 Üniversiteye giriş sınavı yerleştirme belgesi ve Üniversiteye giriş sınavı sonuç
belgesi (ÖSYM onaylı veya Kontrol Kodu olan internet çıktısı).
 Alanında deneyimli adaylar için Çalışma Belgesi ve Hizmet Dökümü.
d) Adaylar en fazla iki adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilirler. İkiden
fazla pozisyona başvuran adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
e) Başvuruların incelenmesi sonucunda, istenen belgeleri eksiksiz ve uygun olan
adaylardan her bir referans kodu için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar”
bölümünün (f) maddesine göre oluşturulacak sıralamada, işe alınacak personel
sayısının 5 katı aday mülakata davet edilecektir. Son sıradaki adayla aynı puanı
alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
f) Lisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar “Adaylarda Aranacak
Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesinden muaf tutulacak ve sıralamaya dâhil
olmadan ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
g) Her bir referans kodu için; başvuru yapan adaylardan alanında doktora mezunu
olanlar, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g)
maddelerinden muaf tutulacak ve sıralamaya dahil olmadan ayrıca
değerlendirmeye alınacaktır.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında
(www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
Adres: TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Atatürk Bulvarı No:221, 06100
Kavaklıdere-ANKARA
İletişim: Tel : 0 312 298 17 20 - 298 17 18
Fax : 0 312 427 6817

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN