1 Ağustos 2015 Cumartesi

Diyanet İşleri Sözleşmeli Personel Alımı


sponsorlu bağlantılar
D U Y U R U Diyanet İşleri Başkanlığından; Başkanlığımız merkez teşkilatında bulunan; 1. Tashihçi, Yazma Eser Patoloji Uzmanı, Yazma Eser Uzmanı unvanlı boş pozisyonlara
mesleki uygulamalı sınav, 2. Arşiv Uzmanı ve Mütercim-Tercüman unvanlı boş pozisyonlara 2016 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen boş pozisyon sayısının 10 (on) katına kadar çağrılacaklara Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav, sonucu başarı sırasına göre alım yapılacaktır. Sözleşmeli Pozisyonların Unvanı ve Sayılarına Göre Dağılımı

MESLEKİ UYGULAMALI SINAVLA ALINACAK UNVANLAR
SIRA UNVANLAR MEZUNİYET DURUMU BOŞ POZİSYON
SAYISI
1 TASHİHÇİ LİSANS 1
2 YAZMA ESER PATOLOJİ UZMANI LİSANS 1
3 YAZMA ESER UZMANI LİSANS 2
TOPLAM 4
KPSS PUANINA GÖRE ÇAĞRILACAK SÖZLÜ SINAVLA
ALIM YAPILACAK UNVANLAR
SIRA
UNVANI KPSS MEZUNİYET
DURUMU
KPSS
PUAN
TÜRÜ
BOŞ POZİSYON
SAYISI
1 ARŞİV UZMANI LİSANS KPSSP-3 3
2 MÜTERCİM-TERCÜMAN LİSANS KPSSP-3 15
TOPLAM 18
I- Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Şartlar
A. GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
B. ÖZEL ŞARTLAR:
1. Tashihçi için;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Türk dili ve
edebiyatı, edebiyat, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği, Türkçe eğitimi, Türkçe
Öğretmenliği, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları, Arap dili ve edebiyatı
bölümlerinin birinden veya dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak,
b) Alanıyla ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek,
c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
2. Yazma eser pataloji uzmanı için;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren kimya, Türk el
sanatları konservasyon, restorasyon (kitap restatörü) bölümlerinden mezun olmak,
b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.
3. Yazma eser uzmanı için;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Arap, Fars dili
edebiyat bölümlerinden mezun olmak,
b) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 50 yaşını doldurmamış olmak.
EK-1
Sayfa 2/4
4. Arşiv uzmanı için;
a) Yükseköğretim kurumlarının kütüphanecilik, arşiv ya da programında Osmanlı
Paleografyası, Arapça, Farsça derslerine yer veren bölümlerinden mezun olmak,
b) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,
c) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
5. Mütercim-tercüman için;
a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren mütercimtercümanlık
veya Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ruşça, Çince,
Japonca, Korece ve Farsça yabancı dil bölümlerinin birinden mezun olmak,
b) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Ruşça, Çince, Japonca, Korece
veya Farsça’dan en az B düzeyinde YDS veya dengi yabancı dil belgesine sahip olmak
(Denkliklerde ÖSYM tarafından belirlenen “yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri”
dikkate alınacaktır.),
c) 2016 yılı KPSS (B) grubu KPSSP-3 puan türünden 60 veya üzeri puan almış olmak,
d) Sınava müracaat bitiş tarihi itibari ile 40 yaşını doldurmamış olmak.
 Herhangi bir sözleşmeli pozisyonda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak
üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin feshi
tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun
sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal
edilecektir.
II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 20/06/2016 (saat 08:00) – 01/07/2016 (saat 16:00)
tarihlerinde (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden ebaşvuru
programı aracılığı ile 4-B Sözleşmeli Personel Alımı (SÖZPER 2016-II) ebaşvuru
formunu kendileri doldurduktan sonra istenen belgelerle birlikte herhangi bir il
müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir. Yurtdışından sınava müracaat edecek
adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat
işlemini yapabileceklerdir.
2. İl Müftülüklerindeki DİBBYS (İKYS) sorumluları, adayın e-başvuru formuna girdiği
bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra aktivasyon
işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların aktivasyon işlemi
yapılmayacaktır. Adaya ait belgeler kontrol edilmesinin ardından aday başvuru belgesi ile
birlikte adaylara iade edilecektir. (Adaya verilen sınav başvuru belgesi sınav giriş belgesi
yerine geçmez.)
3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden ebaşvuru
formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde aktivasyon işlemini yaptırmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. T.C. kimlik numaralı kimlik belgesi,
2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, (Diploma yabancı bir
ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. Adayın; sabıka kaydı, askerlik durumu ve başvuru yapılan unvanda görev yapmaya mani
bir özrü bulunmadığına ilişkin yazılı beyanı,
 Başvuruları onaylayan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları
kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
EK-1
Sayfa 3/4
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
4. Sabıka kayıt belgesi, (Sabıka kaydı veya arşiv kaydı bulunanların mahkeme kararlarını,
sınava müracaat bitiş tarihinden önce Başkanlığımızca değerlendirilmek üzere 0312 285 85
72 nolu faksa ivedi olarak göndermeleri gerekmektedir.)
5. Arşiv uzmanı pozisyonlarına başvuracak adaylardan yükseköğretim kurumlarının
kütüphanecilik veya arşiv bölümlerinden mezun olmayanların yükseköğretim programında
Osmanlı Paleografyası, Arapça, Farsça dersleri aldığını gösterir belge (transkript vb.),
6. Mütercim-tercüman pozisyonlarına başvuracak adaylar için son 5 (beş) yıl içerisinde
alınmış (2011 Sonbahar Dönemi dahil) dil puanlarını gösterir belgenin aslı ya da onaylı
sureti (internet çıktılarının onaylanmış suretleri)
IV- SINAVIN YERİ VE TARİHİ
Sınav yeri ve tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların
ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
V- SINAV GİRİŞ BELGESİ
1. Sınav giriş belgeleri yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresinde ilan edilecek, adaylar
sınava katılacakları tarih ve sınav merkezinin belirtildiği sınav giriş belgesini aynı adresten
öğrenebileceklerdir.
2. Adaylar, sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte T.C. Kimlik No’lu kimlik
belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
1. Sınav sözlü veya mesleki uygulamalı olarak yapılacaktır.
2. KPSS puan şartı aranan unvanlardaki boş pozisyonlara başvuranların ilan edilen boş
pozisyondan fazla olması halinde, KPSS puan üstünlüğüne göre ilan edilen boş
pozisyonun 10 (on) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aynı KPSS puanına sahip son
sırada birden fazla aday olması halinde bu adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Adaylar sınavda;
A) Genel Kültür (20 puan),
B) Genel Yetenek (20 puan),
C) Mesleki Bilgi, Beceri ve Uygulama (60 puan).
alanlarında ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
4. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan
adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav
hakkı verilmeyecektir.
VII- DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavlarda başarılı sayılmak için en az 70 (yetmiş) puan alınması şarttır.
2. Sınav sonucu başarılı olan adaylar arasından, en yüksek puandan başlanmak suretiyle
başarı sırasına göre atama yapılacaktır.
3. Başarı sıralamasında sınav puanı yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik olması halinde,
mesleki uygulamalı sınavla alınan unvanlar için doğum tarihi önce olana; KPSS puanı
aranan unvanlar için sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim
belgesinin mezuniyet tarihi önce olana ve doğum tarihi önce olana sıralamada öncelik
verilecektir.
EK-1
Sayfa 4/4
VIII- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZLAR
1. Sınav sonuçları, Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylar sınav sonuçlarını
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden öğreneceklerdir.
2. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı
olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik
numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.
IX- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1. Yerleşmeye hak kazanan adaylar istenilen evrakları ilgili birime teslim edeceklerdir.
2. Atama işlemleri ile ilgili hususlar daha sonra ilan edilecektir.
X- DİĞER HUSUSLAR
1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen
hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya
da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi
yerleştirilmeleri yapılsa dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. İdare tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3. Sınav ve yerleştirme sürecinde Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak
imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin
Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik ile Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav
Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
6. Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı yerleştirmeler ile ilgilidir.
(Bundan sonraki sınav ve yerleştirmeler için müktesep teşkil etmez.)
XI- İletişim
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel
Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya/ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN