1 Aralık 2015 Salı

Sağlık Bakanlığı Grafiker Alım İlanı


sponsorlu bağlantılar
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI (4/B) Sözleşmeli Grafiker Alımı İlanı I-Genel Açıklamalar: Başkanlığımızda boş bulunan Diğer Teknik Hizmetler Personeli
pozisyonunda istihdam edilmek üzere Grafiker unvanında 1 (bir) adet sözleşmeli personel alımı
yapılacaktır. Alınacak personel, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B)
fıkrası gereğince, tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Anılan personelin alımında
06.06.1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” Başlıklı Ek 2 nci Maddesinin (b)
bendinde belirtilen yöntem uygulanacaktır.

II-KPSS Puan Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan KPSS (B)
grubu KPSSP3 puan türünden 50 (elli) ve üzerinde puan almış olan adayların başvuruları
komisyonca değerlendirilerek, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan
sıralamasına göre en yüksek puanı olan aday kazanmış sayılacaktır.

III-BAŞVURU ŞARTLARI: A-Genel Şartlar: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48
inci maddesinde belirtilen nitelikleri taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.
B-Özel Şartlar: a)Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans düzeyinde eğitim veren Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik bölümünden mezun olmak,
b) Kamu idarelerince hazırlanan faaliyet raporları, stratejik plan ve performans programı
tasarımlarında, kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı olarak en az 3 yıl çalışmış ve grafik
uygulamaları, kurumsal kimlik hazırlama, logo tasarımı, kitap doküman/yayın alanında özel
sektörde en az 3 yıl çalışmış olmak, (SGK kayıtları ve ilgili kurum/özel sektörden alınacak yazı),
c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Web Programcılığı sertifikasına sahip olmak.
C-Başvuru Şekli, Süresi, Başvuru İçin Gerekli Belgeler: Başvurular, en geç 27.06.2016
Pazartesi günü saat 18.00’e kadar T.C. Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ceyhun
Atuf Kansu Caddesi No: 102 06570 Balgat/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru
tarihinde ulaşacak şekilde posta ile yapılabilir. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar ile
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Personel alımına ilişkin detaylı açıklamalar Strateji
Geliştirme Başkanlığının http://www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.
IV-Sonuçların Duyurulması: Komisyonca yapılan değerlendirmenin sonucu
http://www.sgb.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek ve başvuruda bulunan tüm adaylara
e-posta yoluyla sonuç bildirimi yapılacaktır. Ayrıca başarılı bulunan asıl ve yedek adaylara yazılı
olarak tebligat yapılacaktır.
V- Diğer Hususlar: Posta yoluyla yapılacak müracaatlarda başvuruda istenilen belgelerin aslı
veya aslı gibidir onaylı suretleri gönderilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler, kazanmış olsalar bile,
atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamaları iptal edilir ve bunlar hiçbir hak
talep edemezler, İdare tarafından ödenen bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Kurumu
yanıltanlar kamu görevlisi ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilir.

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN