1 Kasım 2015 Pazar

SGK 400 Personel Alıyor


sponsorlu bağlantılar
SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU 1. GENEL AÇIKLAMALAR Kurumumuz taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır. Denetmen yardımcılarına ait istenilen yükseköğretim programlarını, kadro sayılarını, KPSS puan türlerini ve taban puanları gösterir tablo duyurunun sonunda yer almaktadır.
Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 6 Haziran 2016 – 20 Haziran 2016 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 13-22 Temmuz 2016 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

2. BAŞVURU ŞARTLARI
Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki
şartları taşıması gerekmektedir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer
alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak.
c) ÖSYM tarafından 05-06 Temmuz 2014 ve 04-05 Temmuz 2015 tarihlerinde yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavından KPSSP 113 puan türleri itibariyle 75 ve üzeri puan almış olmak.
ç) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
d) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.
Giriş sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan;
KPSSP 113 puan türünden 75 ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, en yüksek puanı alan
adaydan başlamak üzere, 4 (dört) katına kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son
sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 22 Haziran 2016 tarihinde Sosyal
Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar ilan edilen tarih,
saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
3. ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ
a) Başvurular http://sinavbasvuru.sgk.gov.tr adresinden 6 Haziran – 20 Haziran 2016 tarihleri arasında
elektronik ortamda alınacaktır.
b) Adaylar, T.C. kimlik numarası ile başvuru ekranına giriş yapacak olup, “ Sosyal Güvenlik
Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu’nu eksiksiz ve doğru şekilde doldurduktan sonra
“tamam” ve “onayla” butonuna basarak başvurusunu tamamlayacaktır.
c) Adayın başvurusu tamamlandıktan sonra KPSS puanı ÖSYM üzerinden sistem tarafından kontrol
edilecektir. Bilgilerde yanlışlık olması durumunda adayın başvurusu değerlendirilmeye
alınmayacaktır.
ç) Aday başvuru formuna 4.5x6 ebadında ve son 6 ay içinde çekilmiş fotoğrafını elektronik ortamda
tarayıp yerleştirecektir. Başvuru esnasında ayrıca fotoğraf istenmeyecektir.
d) Adaylar iletişim bilgilerini (adres, telefon numarası, e-posta adresi) en güncel haliyle
yazacaklardır.
e) Başvuru formunun hatasız ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Başvuruda yer alan
bilgilerin doğruluğundan aday sorumlu olacaktır.
f) Elektronik ortam dışında başvuru kabul edilmeyecektir.
4. BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ
a) Elektronik ortamda doldurulan Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınavı Başvuru Formu.
(Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav Başvuru Formu eksiksiz ve tam olarak
elektronik ortamda doldurulup onaylandıktan sonra çıktısı alınarak imzalanması
gerekmektedir.)
b) Yüksek öğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin veya eğitimini yurt dışında tamamlamış
olanlar için diploma denkliğinin yetkili idarelerce kabul edildiğini gösterir belgenin aslı veya
Kurumca onaylı sureti.
Giriş sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi ve sınav yerleri 22/06/2016
tarihinde Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecek olup adaylar belgelerini 01/07/2016 tarihi
mesai bitimine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA adresine posta ile veya hafta içi 09.00 - 17.00 saatleri
arasında şahsen teslim edebileceklerdir. Başvurunun son günü saat: 17:00 itibarıyla yukarıdaki
adreste bulunan evrak kayıt birimine gerekli belgeleri ulaştırmayan adayların başvurusu
tamamlanmamış sayılacaktır.
(İstenilen belgelerin aslı ve fotokopileri getirilmek suretiyle Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri,
Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri veya İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı tarafından
aslı ibraz edilmek kaydıyla tasdik edilebilecektir.)
5. SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME
Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup,
adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
a) Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı
12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
b) Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin
her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav
komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
c) Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak
suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla
yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilân edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl
kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların
atamaları yapılır.
ç) Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
halinde, ilgili KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
6. SINAV SONUCUNA İTİRAZ
Giriş sınavı sonucuna itirazlar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren beş iş günü
içerisinde dilekçe ile Kuruma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire
Başkalığı, Ziyabey Cad. No:6 Balgat /ANKARA adresine) yapılabilir. İtirazlar Komisyona ulaştığı
tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı ve/veya
elektronik olarak bildirilir. Komisyonun inceleme sonuçları kesindir.
7. ATAMA
Giriş sınavı sonucunda başarılı olan adaylar başarı sıralaması esas alınarak ve Yönetmelikte
istenen şartları taşımak ve belgeleri ibraz etmek kaydıyla yapacakları tercihlerine göre, Sosyal
Güvenlik Denetmen Yardımcılığı kadrolarına atanırlar.
İş Takvimi
Tablo1-Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; Alınacak Bölümleri, Kadro Sayısını,
KPSS Puan Türünü ve Taban Puanları Gösterir Tablo
YAPILACAK İŞ VE İŞLEM TARİH AÇIKLAMALAR
Ön Başvuru Tarihleri 6 Haziran 2016 – 20 Haziran 2016 Elektronik ortamda
başvurulacak.
Sınava Girmeye Hak Kazananlar
Listesinin İlan Edilmesi
22 Haziran 2016
Sözlü Sınav Tarihleri 13-22 Temmuz 2016
SIRA
NO
BÖLÜM/ANABİLİM DALI KADRO
ADEDİ
KPSS PUAN
TÜRÜ
TABAN
PUAN
1
En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim
kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve
idari bilimler, iktisat, işletme fakülte,
yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak
400 KPSS P113 75
TOPLAM 400

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN