3 Ağustos 2016 Çarşamba

Sağlık Bakanlığı Atama Kurası 2016


sponsorlu bağlantılar
2016 YILI 4.DÖNEM İLK DEFA VE YENİDEN AÇIKTAN ATAMA KURASI
(ECZACI, DİŞ TABİBİ VE UZMAN DİŞ TABİBİ İLE EMEKLİ OLAN TABİP VE UZMAN
TABİPLER DÂHİL)

Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak
Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık
Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık
mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi, tabip, diş tabibi ve eczacı
kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama, yerleştirme işlemleri, ilan edilen takvim
çerçevesinde noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.

A-GENEL ESASLAR
1-Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2- Kura yeri ve saati (www.yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
3-Adaylar PBS üzerinden başvuru yaptıktan sonra, başvuru formunu notere onaylatarak (notere
onaylatılmayan formlar kabul edilmeyecektir.) ilan edilen takvim çerçevesinde
T.C. Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Genel Evrak Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3 06434 Sıhhiye/ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir.

Adaylar evraklarını kendisi veya noter tarafından vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir. Adaylar kendi unvan ve branşlarında açılacak olan münhal yerlerden en fazla on (10) tercihte bulunabilecektir. Genel kura ile yerleşmek istediğini belirten adaylar, tercihlerine yerleşememesi halinde boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirilecektir.

4-Kura başvurusunda bulunup başvurusunu iptal ettirmek isteyenlerin 16 Ağustos 2016 Salı -
19 Ağustos 2016 Cuma saat 18:00’ e kadar PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya
yeniden başvuruda bulunmayı talep edemeyeceklerdir.
5-Bu Kuraya Başvurabilecekler
a) Açıktan (ilk defa veya yeniden) atanmak isteyen ve 5371 sayılı Kanun gereği Devlet hizmeti
yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki
diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü
tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,
c) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu maddesi, 30.01.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren 5947 sayılı Kanun’un 18 inci maddesi ile değiştirildiğinden emekli
olan tabip ve uzman tabipler,
ç) Kura son başvuru tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacıların en geç 09 Ağustos 2016
tarihi Salı günü dâhil mezun olduklarını gösteren geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi veya
diplomanın fotokopisini kura başvuru formu ile birlikte göndermeleri gerekmektedir. T.C. Sağlık
Bakanlığının http://sbu2.saglik.gov.tr/drBilgi/ web adresinden hizmet veren diploma tescilleri ile
ilgili bilgi bankasında kura son başvuru tarihine kadar başvuru yapılan unvan ve branşta
mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olanların belge göndermelerine gerek yoktur.
d) Uzman (TUTG) ve uzman diş tabibi kadrolarına müracaat edenler için; kura son başvuru tarihi
09.08.2016 Salı (dâhil) tarihine kadar mezun olunması ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
tarafından uzmanlık tescillerinin yapılmış olması gerekmektedir.
e) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki
diğer statülerde görev yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabibi.
6-Bu Kuraya Başvuramayacaklar
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımayanlar,
b) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 ıncı Maddesinde belirtilen yaş
haddini doldurmuş olanlar,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar,
ç) Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı
Kanuna göre sözleşmeli olarak çalışanlar,
d) Emekli olan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabibi
Bu durumda olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Başvuruları sehven kabul edilip kura
neticesinde herhangi bir tercihine yerleşmiş olsalar bile atamaları yapılmayacak ve/veya atamaları
iptal edilecektir.
7- Devlet memurluğundan çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 97 inci maddesi dikkate alınır. Bu durumda olanlardan, kura son başvuru
tarihi itibari ile engel hallerinin bitimine 1 ay kalmış olanların başvuruları kabul edilecektir.
8-Bu kurada yerleşen kişilerden özel veya kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların
23 Eylül 2016 Cuma tarihine kadar görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir. Görevlerinden
ayrılmayanların atamaları yapılmayacaktır, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
9-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadrolarına yerleşen adayların atamalarının tebligatında
adayın başvuruda belirttiği adres esas alınacaktır.
10-Kura sonucu herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşenler kura sonuçlarının ilanından
itibaren bir yıl süreyle tekrar kuraya başvuramayacaklardır.
11- Devlet memuru olarak atanabilmek için aranan şartlar ile ilan metninde belirtilen şartlara
uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecek; sehven başvuruları kabul edilip kura ile
yerleştirilmeleri sonucu atanmaları halinde yapılan atamaları iptal edilecektir.

B-ATAMAYA ESAS OLARAK İSTENEN BELGELER
1-Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar kadrolarına yerleşen adayların atama
işlemlerinin tamamlanması için aşağıda belirtilen atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte;
ilan edilen takvim çerçevesinde yerleştikleri kurumun ekte belirtilen adresinde olacak şekilde kargo
ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. Adaylar evraklarını kendisi veya noter tarafından
vekâlet verdiği kişi aracılığı ile teslim edecektir. Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır.
Gönderilen atamaya esas belgelerin yerleştikleri kuruma vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk
başvuru sahibine aittir.
a) Adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçe,
b) Askerlikle ilişiklerinin olmadığına dair durumunu beyan eden imzalı dilekçe (Bakaya olanların
atamaları yapılmayacaktır),
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığını beyan eden imzalı
dilekçe,
ç) 6 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş),
d) Mal bildirim formu,
e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken görevlerinden ayrılmış olanların, en
son çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı hizmet cetveli,
f) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar
için yukarıdaki belgelere ek olarak kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belge.
2-Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları kadro ve pozisyonlarına yerleşen adaylar atamaya esas
evraklarını aşağıda belirtilen adreslere, diğer kurumların kadro ve pozisyonlarına yerleşen
adaylar ise atamaya esas belgelerini atandıkları kuruma teslim edeceklerdir.

YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Mithatpaşa Caddesi No:3 Pk.06434 Sıhhiye/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak Pk.06520 Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 705 10 00
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Sağlık Mahallesi Adnan Saygun Caddesi No:55 Pk. 06100 Sıhhiye /ANKARA
İletişim: 0 (312) 565 50 00

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN