2 Ağustos 2016 Salı

Türkiye Halk Sağlığı Personel Alımı 2017


sponsorlu bağlantılar
KAMU GÖREVLĠSĠ OLMAYAN EBE, HEMġĠRE, SAĞLIK MEMURU VE ACĠL TIP
TEKNĠSYENLERĠNĠN AĠLE SAĞLIĞI ELEMANI 2017/1 MÜRACAAT ĠLANI
5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesine istinaden kamu
görevlisi olmayan ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı), ve acil tıp teknisyenleri
sözleşmeli aile sağlığı elemanı olarak istihdam edilecektir. Müracaat ve sözleşmeler aşağıdaki
şartlarla yapılacaktır.
1. Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve ortaöğrenim veya yüksek öğrenim kurumlarının
ebelik, hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden
mezun olanlar ile vekil ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) olarak çalışan kişiler
başvuru yapabilecektir.
2. Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru alınacaktır.
3. Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar (657 sayılı Kanun 4/A,
4/B, 4924 sayılı Kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesine göre
çalışanlar vb.) başvuru yapamayacaktır.
4. Başvurular Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83
Zeytinburnu/İSTANBUL adresine 09/01/2017 – 13/01/2017 tarihinde mesai saatlerinde
yapılacaktır. Posta veya diğer yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Acil ve
önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin
vefatı,kaza,hastalık vs.) bizzat başvuru yapamayacak olan adaylar, noter onaylı "...........................
tarihinde, Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı yerleştirme işlemleri 'nde şahsım
adına, aile sağlığı elemanı başvurusu yapma yetkisini .............................. 'ne
veriyorum" ibaresini içeren ve vekilin kimlik bilgilerinin de noterce tasdikinin yapıldığı
vekaletname ile vekil kıldıkları kişi başvuru yapabilir. (Belgeler bir dosya içinde teslim
edilecektir.)Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti
halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir.
5. Başvuru dilekçesi (2 nolu dilekçe örneği.) gelen evrak kaydı yapıldıktan sonra dosya ve ekleri
ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi tarafından Aile Sağlığı
Elemanı sözleşme masasına teslim edilecektir.
6. Başvuru dosyasında kişiye ait istenen belgeler aşağıdadır:
*TC Kimlik Numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
*Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş, diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter onaylı
sureti, (Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının
getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra Birim
Sorumlusu/Müdür Yardımcısı tarafından isim ve unvan yazılarak tasdik edilmek suretiyle
kabul edilecektir.)
*İlgili makamlarca verilmiş adli sicil ve sabıka kaydını gösterir son 6 ay içerisinde alınmış
belge (Arşiv kaydı ve sicil kaydı şeklinde detaylı olmalıdır. Adli sicil kaydı mevcut ise
konu ile ilgili detaylı bilgi evrakta olmalıdır.),
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık
raporu (son 6 ay içerisinde alınmış)
*Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi itibariyle 6 ay
öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçesi (1 nolu dilekçe örneği),
*4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi olmamalı ve son 1 yıl içinde çekilmiş)
*İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış (Her Aile Hekimi ilan
edilen yerleştirmedeki kendi birimi ile ilgili sadece bir Aile Sağlığı Elemanı ile) çalışmak
istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçe (2 nolu dilekçe örneği.) yer alacaktır.
7. Başvuruların değerlendirilmesi (yerleştirme) sırasında uygulanacak yöntem aşağıda
açıklanmıştır.
Kamu personeli olmayan aile sağlığı elemanı başvuruların değerlendirilmesi 18/01/2017
tarihinde saat 14:30 da İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı Salonunda Komisyon
tarafından yapılacaktır. Yerleştirmesi yapılan Aile sağlığı elemanları salonda ve Halk Sağlığı
Müdürlüğü http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/ adresinde ilan edilecektir.
Yerleştirme işlemlerini izlemek isteyen aile sağlığı elemanı adayları veya vekilleri
yerleştirme işlemini izlemek üzere salona alınacaktır (Salonda yer kalırsa izlemek isteyen
kişilerde salona alınacaktır)
Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve adayların
salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra aile sağlığı elemanı pozisyonu doluluk
durumları ve aile sağlığı elemanı aday isimleri hazırlanan bilgisayar programında gösterilir ve
yerleştirme işlemine başlanır. Bütün yerleştirme işlemleri adı geçen komisyon gözetiminde
yapılır.
Doluluk oranı en düşük ilçedeki boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonlarından başlanarak
Aile Sağlığı Elemanı adaylarının yerleştirilmeleri bilgisayar sisteminden yapılır.
Aile sağlığı elemanı pozisyonlarının doluluk durumları her yerleştirme sonrası
güncellenerek, salona ilan edilecektir.
5258 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanun'un 3. maddesi, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 03/12/2012 tarih ve 1238 sayılı yazısı ve 11/02/2013 tarih ve
13696 sayılı yazısına istinaden her başvuru dosyası Sözleşme kabul- fesih biriminde kontrol
edildikten sonra Komisyona teslim edilecektir. Komisyon, boş pozisyon sayısından az başvuru
var ise müracaat eden tüm uygun istekliler ile sözleşme imzalanmak üzere karar alacaktır. Ancak
pozisyon sayısından fazla başvuru bulunduğu takdirde Kurum taşra teşkilatı yapılanması
içerisindeki İlçedeki tüm birimlerin ebe, hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp
teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak suretiyle standart kadro mevzuatına göre ilana
çıkılan tarihteki doluluk oranı en az olan ilçedeki Aile Hekimleri ile anlaşarak başvuru yapan aile
sağlığı elemanı adayları ile sözleşme imzalamak üzere karar alacaktır. Doluluk oranı en az olan
ilçede birden fazla başvuru dosyası mevcut ise öncelik yüksek öğretim kurumlarının ebelik,
hemşirelik, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan
sağlık personellerine verilecektir. Bu kapsamda da birden fazla başvuru bulunduğu takdirde
öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre belirlenecektir.
Yerleştirme işlemleri sırasında ilçe doluluk oranlarının eşit çıkması durumunda; hangi
ilçeye öncelikle Aile sağlığı elemanı yerleştirileceğini belirlemek amacıyla, ilçe doluluk oranları
eşit durumdaki ilçelerden başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarının eğitim durumlarına
bakılır. Yüksek eğitimli Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir. Yine de eşitlik
bozulmamış ise başvuru yapan Aile sağlığı elemanı adaylarından başvuru evrak giriş numarası
önce olan Aile sağlığı elemanı adayının başvurduğu ilçe önceliklidir.
YerleĢtirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının Ek- deki Güvenlik
SoruĢturması ve ArĢiv araĢtırması formu’nu 3(üç) nüsha olarak bilgisayar ortamında
doldurularak hazırlanan resimli, ıslak imzalı evrak aslının 23.01.2017 tarihi mesai bitimine
kadar birimimize elden teslim edilmesi gerekmektedir. YerleĢtirmesi yapılan Aile Sağlığı
Elemanı adaylarının güvenlik soruĢturması/arĢiv araĢtırması yapıldıktan sonra Aile Sağlığı
Elemanı SözleĢmesi imzalatılarak baĢlayıĢı yapılacaktır. Bu Formu teslim etmeyenler ve
güvenlik soruĢturması/arĢiv araĢtırması olumsuz sonuçlananlar göreve baĢlayamayacaktır.
Aile Sağlığı Elemanı yerleĢme iĢlemleri sırasında salonda bulunmak zorunda
değildir. YerleĢtirmesi yapılan Aile Sağlığı Elemanı adaylarının listesi
http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/http://www.istanbulsaglik.gov.tr adresinden ilan
edilecektir.
YerleĢtirildikleri ilan edilen ve Güvenlik soruĢturması/arĢiv araĢtırması sonuçlanan
Aile Sağlığı Elemanı adayları Güvenlik soruĢturması/arĢiv araĢtırmasının sonuçlanmasına
takiben bizzat Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Kat Seyitnizam Mah. Mevlana Cad.
No:81/83 Zeytinburnu/ĠSTANBUL adresine müracaat ederek sözleĢme imzalamak
zorundadırlar. SözleĢme imzalamayanlar haklarından feragat etmiĢ sayılırlar.
8. Kamu personeli olmayan Aile Sağlığı Elemanı kontenjanı 37 (otuzyedi) kişidir. İlan tarihinde
İlçelerimizde bulunan 290 boş Aile Sağlığı Elemanı pozisyonu için kamu personeli olmayan
37 (otuzyedi) Aile Sağlığı Elemanı ile sözleşme imzalanacaktır.
ADRES: Halk Sağlığı Müdürlüğü Hizmet Binası Kat Seyitnizam Mah. Mevlana Cad. No:81/83
Zeytinburnu/İSTANBUL Tel: 0212 409 20 00

-sponsorlu bağlantılar-
X

BİZİ TAKİP EDİN